Kontrollansvarig

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall byggherren utse en kontrollansvarig för varje byggprojekt som kräver bygganmälan. Den kontrollansvarige skall biträda byggherren och utöva tillsyn över kvalitetsstyrningen och kvalitetssäkringen samt se till att erforderliga kontroller enligt upprättad kontrollplan utförs.

Från och med 2:a maj 2011 ändrades ”kvalitétsansvarig” till att heta ”kontrollansvarig” och uppgift och ansvar har delvis förändrats. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Ett av syftena är att förenkla bygglovsansökningarna. Se mer på Boverkets hemsida.

Vad gör en kontrollansvarig?

I uppgifterna ingår bl a:

  • Att hjälpa  byggherren i kontakter med byggaren angående kvallitets- och byggfrågor.
  • Upprättar en kontrollplan.
  • Deltar i samråds- och byggmöten.

Referenser

GLB Energi AB vänder sig till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, villaägare (blivande, säljande, köpande). Referenser kan fås på begäran.

Säkrar ditt hus kvalitet